Ułatwienia dostępu

  1. Rekomenduje się, aby dzieci, w miarę możliwości, były przyprowadzane do oddziału przedszkolnego w różnych godzinach, tj. pomiędzy godz.  8.00 a 8.30
  2. Ustala się, że w okresie epidemii, co do zasady, dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez jednego z rodziców, a w przypadku braku takiej możliwości – przez jednego wskazanego opiekuna.
  3. Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane/odbierane przez osobę zdrową.
  4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 m.
  5. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności – obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
  6. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w oddziale przedszkolnym, rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie przedszkola, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
  7. Jeżeli nie będzie możliwe zachowanie dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m, nauczyciel ma prawo i obowiązek ograniczyć dzienną liczbę rodziców /opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny do niezbędnego minimum.
  8. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
  10. Rodzice są zobowiązani do zastosowania się do procedur funkcjonowania szkoły w okresie epidemii.

By Admin