Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIŁOSZEWIE
WSTĘP:
Szkoła Podstawowa w Miłoszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej http://spmiloszewo.pl
Data publikacji strony internetowej: 2017.01.25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.22
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOSCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
– część plików nie jest dostępna cyfrowo
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklarację sporządzono dnia 23 marca 2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły
Podstawowej w Miłoszewie.
KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Szymańska
e-mail: spmiloszewo@op.pl
Tel. 58 676 82 15
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niezbędnej oraz żądania
zapewnienia dostępności.
Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej
– wskazanie strony bądź elementu strony, której dotyczy żądanie- wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniana w formie
alternatywnej informacji niedostępnej
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
SKARGI I ODWOŁANIA:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o która stronę internetową lub aplikację chodzi oraz sposób kontaktu. Na niedotrzymanie
ww. terminów oraz odnowę realizacji żądania wnoszący można złożyć skargę do organu
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres podany do kontaktu. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy, prowadzą do niego
schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu
naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
2. Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu jest pracownik obsługi.
3. W budynku znajduje się korytarz.
4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety,barierki).
5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI (plik pdf)